اولین توزیع کننده اختصاصی محصولات پزشکی در زمینه بیماری های گوارشی در ایران‏