مجهز شدن کلینیک پورسینای حکیم به دستگاه انترسکوپ دو بالنه ‏