پیوستن کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم به مجموعه شهرک سلامت اصفهان ‏