منصوب شدن دکتر پیام شیروانچی به سمت مدیر بخش بین الملل هولدینگ پورسینای ‏حکیم. ‏