• فعالیت های ویژه آموزشی برای جامعه پزشکی
 • فعالیت های آموزشی ویژه برای عموم مردم
 • برنامه های آموزشی در رسانه های اجتماعی
 • مطالعات اپیدمیولوژیک در استان اصفهان
 • همکاری با دانشگاه شهرکرد در انجام مطالعات اپیدمیولوژیک
 • مطالعات بالینی مربوط به بیماران مراجعه کننده به کلینیک پورسینا حکیم
 • کمک به دانشگاه امیر کبیر برای یافتن نشانگرهای پیش بینی کننده سرطان
 • مشارکت با گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای تشخیص زودهنگام سرطان
 • مشارکت با دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای انجام تحقیقات سرطان پانکراس
 • مطالعات متعدد در خصوص توزیع سرطان در استان اصفهان، تغذیه و سرطان و غیره

همه تلاش های ما در جهت به حداقل رساندن هزینه خدمات ارایه شده برای بیماران و دریافت حمایت از چندین سازمان خیریه فعال در این زمینه می باشد.

 • جراحی کبد، بدخیمی های دستگاه گوارش و سرطان پستان
 • كولونوسكوپي/ برداشتن پولیپ، برداشتن ضایعات پیش سرطانی متصل به غشای مجرای گوارشی
 • آبلاسیون و برداشتن مری بارت با استفاده از روش EMR
 • خدمات انکولوژی پزشکی
 • بایپس صفراوی
 • قرار دادن استنت برای رفع انسداد مری، دوازدهه، صفرا و کولورکتال
 • ای آر سی پی برای تشخیص و مراقبت های تسکینی سرطان مجرای صفراوی، همچنین بعضی از سرطانهای کبد، کیسه صفرا و پانکراس
 • شیمی درمانی
 • مشاوره تغذیه
 • مشاوره ژنتیکی