روابط بین الملل

روابط بین الملل ‏

اهداف و وظایف دفتر روابط بین الملل:

  • برقراری ارتباطات و پیگیری مکاتبات با شرکت ها و افراد واقع در خارج از کشور.
  • هماهنگی پروژه های پژوهشی مشترک با موئسسات واقع در خارج از کشور.
  • کمک به شرکت های اقماری هولدینگ پورسینای حکیم در اخذ گواهینامه بین المللی.
  • انجام هماهنگی های لازم در زمینه تولید محصولات تحت مجوز تولید کنندگان خارجی.
  • تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی.
  • فرآهم آوردن شرایطی جهت شرکت کارمندان هولدینگ پورسینای حکیم در نمایشگاه های خارجی و داخلی.
  • فرآهم آوردن شرایطی جهت شرکت کارمندان هولدینگ پورسینای حکیم در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی در خارج از کشور.
  • انجام مطالعات بازاریابی در بازارهای خارجی.
  • ارائه مشاوره در خصوص مواردی از قبیل آموزش، تحقیق و خدمات بهداشتی در کشورهای دیگر.
  • انجام مذاکرات با شرکت ها و افراد در خارج از کشور و امضای قرارداد.

مدیر بخش بین الملل

معاون بخش بین الملل

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات هولدینگ

کارشناس امور مربوط به بخش درمان و مراقبت های بهداشتی

کارشناس امور مربوط به بخش بازرگانی و تجهیزات پزشکی

پشتیبانی فناوری اطلاعات بخش بازرگانی و تجهیزات پزشکی