مسئولیت ما

هولدینگ پورسینای حکیم در راستای رسالت کلان تولید ثروت از علم و علم از ثروت از طریق شرکتهای اقماری تخصصی خود به دنبال تحقق مسئولیتهای سه گانه زیر است :

  • توسعه انسانی و ایجاد زیر ساختهای رشد انسان مترقی در سطح ملی و جهانی
  • ارائه خدمات دانش محور در حوزه های تخصصی سلامت اعم از مراقبتهای سلامت و پزشکی ، تولید تجهیزات و مواد مورد نیاز برای تامین سلامت ، مدیریت اطلاعات و مستندات حوزه سلامت ، بازرگانی و تجارت ملی و بین المللی در حوزه موادو تجهیزات سلامت با هدف توسعه دسترسی به الزامات تامین سلامت و ایجاد گردش و توان اقتصادی و تحقق خود کفایی
  • مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از گروههای اسیب پذیر با تمرکز بر حوزه سلامت

پورسینای حکیم پروفسور امامی با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و متعهد به رشد و توسعه انسانی برای ساختن آینده ای علمی و ثروتمند برای کشور و جهان،   مسئولیتهای خود را با لحاظ کردن منافع کلیه ذی نفعان اعم از مشتریان ، جامعه، متخصصان حوزه سلامت ، تامین کنندگان ، سهامداران ، مدیران وکارکنان در سه حوزه ذکر شده دنبال می کند.

تعهد به اجرای مسئولیتهای توسعه انسانی ، فعالیتهای فنی و تخصصی و حمایتهای اجتماعی در سراسر سازمان از هیات مدیره ، هیات اجرایی، شوراها و کمیته ها تا کارکنان کلیه سطوح ستادی و صفی وجود داشته و در برنامه استراتژیک و سالیانه هولدینگ و ساب هولدینگ ها جاری گردیده است .این تعهد به مسئولیت باعث انسجام و وحدت سازمانی به خصوص در نشیب و فرازهای اقتصادی و چالشهای  تکاملی سازمان و بحرانها گردیده و آن را حفظ کرده است.

پورسینای حکیم درراستای تحقق مسئولیت های خود کلیه منابع مالی ، اجتماعی ، روابط انسانی ، روابط سازمانی و نیروی  انسانی متخصص خود را به کار می گیرد تا بتواند مدلی از توسعه برای ایران و سایرکشورهای در حال توسعه مستقر نموده و توسعه دهد.