منابع

پورسینای حکیم یک شرکت هولدینگ تخصصی  خصوصی است که بدون بهره مندی از بودجه های عمومی دولت اما در چهارچوب قوانین کشور ایران  در تعامل سودمند متقابل با کلیه سازمانهای دولتی ،دانشگاهها و مراکز علمی و صنایع فعالیت می نماید.

بودجه و منابع مالی پورسینای حکیم طی 3سال اول حیات پورسینا از طریق ثروت شخصی پروفسور امامی تامین گردید و تا سال 5ام سهامداران و سرمایه گذاران هم پیمان  و دوستان هم عهدشان به ایشان پیوستند .طی سالهای جاری نیز از طریق سرمایه پذیری در بعضی حوزه های تخصصی با لحاظ ارزشهای پورسینا سرمایه جذب می نماید.

پس از بهره ور و کارا شدن شرکتهای اقماری  بخشی از منابع مورد نیاز از طریق سهم سودسالیانه شرکتهای اقماری که به کارایی و بهره وری رسیدند تامین می شود و بودجه های مورد نیاز برای اجرای برنامه های عملیاتی سالیانه تامین می گردد.

لازم به ذکر است گاهی برای حمایت از شرکتهای اقماری دچار بحران با جذب سرمایه جدید یا سود عملکرد سایر حوزه ها یا تهاتر سهام بین شرکتها بودجه های موردنیاز تامین می گردد و حیات شرکت اقماری تضمین می گردد.

در واقع شرکتهای اقماری موفق و سودآور،  سهامدار شرکتهای دچار بحران شده و همه  شرکتها درسایه شرکت مادر هم به حیات هم و هم به توسعه سرمایه های خود کمک می کنند تا از مراحل بحرانهای تکاملی با موفقیت گذر نمایند.

پورسینای حکیم با برقراری تعاملات سودمند متقابل با مراکز دانشگاهی و علمی سعی در ایجاد و توسعه شبکه نخبگان متعهد به رشد و توسعه ایران مترقی دارد ولی به صورت خصوصی  و بدون وابستگی دولتی تامین منابع می نماید.