سوابق همکاری

1) در زمینه طرحهاوفعالیتهای پژوهشی با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2) درزمینه برنامه ریزی و برگزاری دوره های فوق تخصصی و تخصصی بیماریهای داخلی گوارش و کبد با EDC و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3) طرحهای پژوهشی مشترک با مرکزتحقیقات بقیه الله

4) هماهنگی فعالیتهای مردم نهاد و خیریه و اموزش سلامت جامعه با مجمع خیرین سلامت استان،وزارت کشور،حوزه فعالیتهای اجتماعی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5) با اداره کل تجهیزات پزشکی در زمینه همکاری و ارایه مشاوره اصلاح فرایند و قوانین حمایتی تولید ملی

6) با انجمن تخصصی سرطان کشور از طریق تمهید دبیرخانه شاخه اصفهان این انجمن